Søgning

Konkurrence- og statsstøtteret

7. marts 2023

Nye EU-regler om subsidier fra tredjelande skal sikre fair og fri konkurrence

Nye EU-regler om subsidier fra tredjelande skal sikre fair og fri konkurrence

Lande i EU er underlagt statsstøtteregler, der fastsætter, hvornår et land kan yde støtte (såkaldte subsidier) til virksomheder. Samme regler gælder ikke nødvendigvis for lande uden for EU, hvilket kan underminere konkurrencevilkårene på det indre marked. De nye regler giver EU-Kommissionen mulighed for at håndtere konkurrenceforvridende subsidier fra stater uden for EU.

Rådet godkendte den 28.11.2022 den nye forordning om udenlandske subsidier, der fordrejer det indre marked. Forordningen skal gøre EU-Kommissionen i stand til at håndtere konkurrenceforvridende udenlandske subsidier i det indre marked.

Forordningen supplerer de gældende statsstøtteregler og kan få væsentlig betydning for virksomheder i Danmark, særligt i forbindelse med virksomhedstransaktioner og offentlige udbud, hvor der indføres nye anmeldelsespligter til EU-Kommissionen. Forordningen vil gælde fra den 23. juni 2023.

Forordningen supplerer også en række andre af EU’s redskaber til at håndtere udenlandske subsidier, herunder WTO’s subsidieregler, EU’s handelspolitiske beskyttelsesregler og reglerne om screening af udenlandske direkte investeringer (FDI). Disse regler vedrører dog kun varer eller kritisk infrastruktur, mens forordningen nu sikrer en generel beskyttelse af det indre marked mod konkurrenceforvridende subsidier fra tredjelande.


Hvad er subsidier fra tredjelande?

Overordnet set svarer definitionen på subsidier fra et tredjeland til definitionen af, hvad der udgør statsstøtte efter EU’s statsstøtteregler.

Der er således tale om en bred definition af statslige økonomiske bidrag fra et ikke-EU land. Begrebet dækker ethvert bidrag, der medfører en fordel for en eller flere virksomheder, eksempelvis kapitaltilførsler, tilskud, lån, lånegarantier, skattemæssige incitamenter, dækning af driftstab, kompensation for finansielle byrder pålagt af offentlige myndigheder, og gældseftergivelse.

Subsidier kan modtages både fra en stat, andre offentlige myndigheder eller offentlige og private virksomheder, hvis handlinger kan henføres til staten.

Det afgørende for om subsidier er omfattet af de nye regler, er om giveren er fra et ikke-EU land. Modtageren kan være virksomheder både i og uden for EU, og reglerne kan derfor også være relevante for danske virksomheder. Hvis en dansk virksomhed modtager subsidier fra ikke-EU lande, bliver det derfor nødvendigt at sikre sig, at der kan redegøres for omfanget af disse.

Hvad medfører de nye regler?

Med den nye forordning får EU-Kommissionen tre nye værktøjer til at håndtere subsidier fra tredjelande, der kan være konkurrenceforvirrende:

  1. Der indføres anmeldelsespligt til EU-Kommissionen af virksomhedstransaktioner over visse tærskler
  2. Der indføres anmeldelsespligt til EU-Kommissionen af økonomiske bidrag i forbindelse med offentlige udbud over visse tærskler
  3. EU-Kommissionen får adgang til af egen drift at undersøge andre situationer, hvor der forekommer subsidier fra tredjelande.

Anmeldelse af virksomhedstransaktioner

Virksomheder, der har modtaget udenlandske subsidier, vil i visse tilfælde skulle anmelde fusionen til EU-Kommissionen. Dette gælder, når følgende tærskelværdier er overskredet:


EU-Kommissionen kan også kræve anmeldelse af virksomhedstransaktioner, der falder under tærskelværdierne, hvis transaktionen endnu ikke er gennemført, og Kommissionen mistænker, at der er tildelt udenlandske subsidier til de deltagende virksomheder i de tre år, der går forud for fusionen.

Hvis EU-Kommissionen vurderer, at de udenlandske subsidier potentielt er konkurrenceforvridende, kan EU-Kommissionen vælge at godkende fusionen ud fra en afvejning af de positive effekter ved fusionen. EU-Kommissionen kan også pålægge afhjælpende foranstaltninger, acceptere tilsagn fra virksomheden, eller forbyde fusionen.

De almindelige fusionskontrolregler gælder ved siden af reglerne efter forordningen. Der vil derfor skulle foretages to sideløbende, men separate undersøgelser, hvor det skal vurderes om de udenlandske subsidier forvrider konkurrencen, og om fusionen i sig selv hæmmer den effektive konkurrence. Er der tale om en fusion, der omfatter kritisk infrastruktur, kan FDI-reglerne også være relevante, og der vil i så fald skulle foretages en tredje undersøgelse.


Anmeldelse af offentlige udbud

Hvis en virksomhed har modtaget udenlandske subsidier og ønsker at deltage i en offentlig udbudsprocedure, indtræder der en anmeldelsespligt til EU-Kommissionen, når følgende tærskelværdier er overskredet:


Hvis betingelserne for anmeldelsespligten er opfyldt, skal virksomheden anmelde alle økonomiske bidrag, som virksomheden har modtaget inden for de seneste tre år. Anmeldelsen skal sendes til den ordregivende myndighed, som herefter videresender anmeldelsen til EU-Kommissionen.

Hvis en virksomhed har modtaget udenlandske subsidier, som ikke overstiger tærskelværdierne, skal virksomheden opliste samtlige udenlandske økonomiske bidrag og bekræfte, at disse sammenlagt ikke overskrider tærskelværdien.

Mens EU-Kommissionen vurderer anmeldelsen, kan udbudsproceduren fortsætte som normalt, dog med den undtagelse, at den ordregivende myndighed ikke kan tildele kontrakten til modtageren af de udenlandske subsidier.

Hvis EU-Kommissionen vurderer, at de udenlandske subsidier potentielt er konkurrenceforvridende, og en afvejningstest viser, at de negative virkninger ikke opvejes af positive virkninger, kan EU-Kommissionen acceptere tilsagn fra den pågældende virksomhed, eller – hvis konkurrencefordrejningen slet ikke kan afhjælpes – forbyde, at den pågældende virksomhed tildeles kontrakten.

Anmeldelsespligten ved udbud vil gælde sideløbende med anmeldelsespligten efter FDI-reglerne og får betydning både for ordregivere, der tilrettelægger og gennemfører udbud, og tilbudsgivere, der deltager i udbud.


EU-Kommissionens vurdering af udenlandske subsidier

Forordningen giver også EU-Kommissionen adgang til af egen drift at undersøge andre situationer, hvor der forekommer udenlandske subsidier, som potentielt kan fordreje konkurrencen i det indre marked.

Focus Advokater bemærker

De seneste år synes omfanget af udenlandske subsidier, der påvirker det indre marked, at være forøget, og det er derfor særdeles positivt, at der nu er vedtaget en forordning, der kan lukke det regulatoriske hul, der var mellem subsidier fra EU-lande og ikke-EU lande.

Samtidig medfører de nye regler større kompleksitet i transaktions- og udbudsprocessor, da der nu i visse tilfælde tilføjes en yderligere anmeldelsespligt og undersøgelsesprocedure hos EU-Kommissionen.

Reglerne rammer danske virksomheder, der modtager subsidier fra tredjelande, og sådanne virksomheder bør derfor være bevidste om de nye regler og have kendskab til omfanget af eventuelle udenlandske subsidier modtaget over en årrække.

Forordningen kan læses her.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.