Søgning

Byggeri- og entreprise

2. juni 2023

Ændringer på vej i AB-systemet!?

Hvad er på programmet – og hvad bør yderligere evalueres, når der SNART afholdes evalueringsmøde om AB-systemet?

Med indførelsen af AB 18 i 2018 blev det samtidig vedtaget, at byggeriets parter skulle mødes efter 5 år for at evaluere de nye aftaledokumenter og deres brug. Det første af disse møder afholdes den 7. juni 2023.

Bygherreforeningen har allerede givet os et indblik i hvilke emner, der bl.a. vil blive diskuteret på møderne. Listen indeholder emner, som efter Focus Advokaters opfattelse er velbegrundede at diskutere, men der er en række yderligere emner, som bør drøftes. Læs mere her!

Hvem er repræsenteret og hvad skal drøftes?

Deltagerne på mødet er samme AB-udvalg, som var med til at udforme AB 18, hvilket vil sige brancheorganisatoriske repræsentanter for de forskellige parter i byggeriet. Bygherreforeningen har som oplæg til mødet udarbejdet en liste med nu-temaer, som Bygherreforeningen ønsker drøftet på møderne.


Bygherreforeningens temaer

Bygherreforeningens liste oplister 9 temaer:

 1. Passivitetsregler
 2. Bedre projektkvalitet
 3. Konventionalbod
 4. Rådgiverforsikringer
 5. Hurtige afgørelser
 6. Garantinedskrivning ved konkurs
 7. Garantinedskrivning ved bygherres ophævelse
 8. Mindre systemleverancer
 9. Delvisudskydelse af rådgiveropgave.

Flere af disse temaer vedrører detailproblemstillinger, som givet vis kan afklares i voldgiftspraksis. Listen illustrerer imidlertid også en række grundlæggende problemstillinger, som kæver grundige overvejelser om reglernes udformning.

Konkurs og garantier

De to temaer ”garantinedskrivning ved konkurs” og ”garantinedskrivning ved bygherres ophævelse” dækker flere problemstillinger i samme situation; nemlig den situation, hvor bygherren berettiget ophæver entrepriseaftalen, f.eks. fordi entreprenøren er gået konkurs, eller fordi entreprenøren på anden vis har misligholdt kontrakten væsentligt. Emnet er særdeles relevant, idet antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen i disse år er på sit højeste niveau siden finanskrisen.

Spørgsmålet om garantinedskrivningen ved entreprenørens konkurs har Focus Advokater skrevet et selvstændigt nyhedsbrev om. Som det fremgår af nyhedsbrevet, har en nyere afgørelse udvidet bygherrens mulighed for at få den fulde entreprenørgaranti udbetalt. Men med tanke på, at der formentligt er tale om meget korte frister, kan det overvejes, om ikke fristerne bør fastlægges.

Når Bygherreforeningen ønsker at drøfte ”garantinedskrivning ved bygherrens ophævelse”, tænkes der på en anden situation. I AB 18, § 9, stk. 8 (som er ny i AB 18) er indføjet en regel om, at hvis entreprenøren (berettiget) ophæver entrepriseaftalen, ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse efter 3 måneder. Problemstillingen er, at der ikke hermed er taget stilling til, hvad der skal ske med entreprenørens sikkerhedsstillelse, hvis

 1. bygherren ophæver med rette,
 2. bygherren ophæver med urette eller
 3. entreprenøren ophæver med urette.

Generelt synes det nærliggende at diskutere garantireglerne – herunder også procesreglerne, der indebærer en række uklarheder og uhensigtsmæssigheder. I den forbindelse må det erindres, at garantierne grundlæggende er en anfordringsgaranti, da bygherrer og entreprenører, hvis kontraktpart er gået konkurs, ofte har brug for akut likviditet.

Procesregler

Bygherreforeningen lægger ligeledes op til, at de nye, såkaldte ”hurtige afgørelser” skal evalueres.

Hurtige afgørelser er en procesform, som blev indført med AB 18. Hensigten var, at parterne nemt og hurtigt kunne få en afgørelse om nogle af de problemstillinger, der som oftest medfører gnidninger under en byggesag – f.eks. ekstraarbejde, ret til at tilbageholde i fakturaer, fastlæggelse af grænseflader, udformning af detailtidsplan osv.

Disse forhold kan ofte føre til, at arbejdet videreføres uhensigtsmæssigt eller i værste fald går helt i stå, hvorfor muligheden for en hurtig opmandsafgørelse umiddelbart synes velbegrundet. Af statistikken fra Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg fremgår, at antallet af hurtige afgørelsessager i 2022 var 46, hvilket er på linje med antallet af sagkyndige beslutninger og 2/3 af antallet af voldgiftssager. Tallene afslører imidlertid ikke, hvor mange af disse sager der efterfølgende er blevet indbragt for en voldgiftsret.

Ud over de hurtige afgørelser, synes det også nærliggende at evaluere den løsningstrappe, der blev indført med AB 18, hvorefter det nu er en betingelse, at tvisten er søgt løst på først projektlederniveau og sidenhen ledelsesniveau, førend voldgift kan iværksættes.  

Andre relevante temaer – et AB18-system, der tænker mere bæredygtigt?

Da AB 18 blev udarbejdet, var det varmeste emne nye samarbejdsformer, hvilket i høj grad giver sig til udtryk i AB 18 med regler om bl.a. entreprenørprojektering og projektgennemgang. I dag synes byggeriets parter, i led med resten af samfundet, at være optaget af bæredygtighed. Dette har medført adskillige nye krav og bestemmelser, i de regler der regulerer byggeriet. Se f.eks. vores nyhedsbrev om de nye klimapåvirkningskrav i bygningsreglementet.

Det kunne overvejes, om der i forbindelse med revision af AB 18, ABT 18 og ABR 18, burde stilles krav om, at der i udbudsmaterialet skal foreskrives, hvilke bæredygtighedstiltag, der skal iagttages, samt hvordan disse tiltag udmøntes – og ikke mindst, hvem der er ansvarlig herfor. Dette kan parterne også afklare ved at vedtage bæredygtighedstillægget til ydelsesbeskrivelserne. Se vores nyhed om dette her.

Træk på vores ekspertise

Focus Advokater bistår såvel bygherrer som entreprenører, når der skal rådgives om AB-vilkår, konkurs, ophævelse og garantier. Du er meget velkommen til at kontakte vores team for entrepriseret, hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning til en konkret opgave.

Har du spørgsmål eller brug for sparring særligt til bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne eller ydelsesbeskrivelserne i al almindelighed, er du meget velkommen til at kontakte Focus Advokaters entreprise- og udbudsspecialist Karina Dolmer Andersen.

Vi skræddersyr også virksomhedskurser, bl.a. om AB-systemet og din virksomheds aftaler. 

Nyhedsbrev inden for Fast Ejendom

Du er velkommen til at læse med/følge ”Handel & Vandel; ejendomsretlig OPDATERING”.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.  Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

  Giv samtykke til


  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.