Søgning

Ansættelse- og arbejdsforhold

12. maj 2021

Vanvidskørsel– firmabiler og ansættelsesforhold

Folketinget vedtog den 23.3.2021 lov nr. 534, også kendt som loven om vanvidskørsel. Loven har siden den blev bragt i forslag været genstand for stor omtale i medierne, blandt andet på grund af nye regler om tredjemandskonfiskation.

Loven indebærer en skærpelse af konfiskationsreglerne. Det betyder, at biler brugt til vanvidskørsel kan konfiskeres – også selvom bilen er lånt, en firmabil, en demobil eller en leasingbil, altså hvor ejeren ikke er vanvidsbilisten. De skærpede konfiskationsregler indebærer derfor, at ejeren af en bil brugt af en anden person til vanvidskørsel, risikerer at lide tab i forbindelse med bilens konfiskation. Loven giver anledning til mange overvejelser. I dette indlæg kommenterer vi på udvalgte juridiske aspekter, som loven giver arbejdsgivere anledning til at overveje.

Ansættelsesforhold og firmabiler

Mange virksomheder benytter sig af firmabilsordninger for medarbejdere, og for mange virksomheder er det derfor et spørgsmål, hvordan virksomheden er stillet, hvis en firmabil overladt til en medarbejder konfiskeres efter reglerne om vanvidskørsel.

Medarbejdere er som led i deres ansættelsesforhold underlagt en almindelig loyalitetspligt over for arbejdsgiveren, såvel som et erstatningsansvar for skader forvoldt på arbejdsgiverens ting.

Almindeligvis kan medarbejdere ikke holdes ansvarlige for skader på arbejdsgivers ting, hvis genstandene er forsikrede, medmindre der er tale om skader forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed. Hvis en medarbejder kører vanvidskørsel, og bilen bliver konfiskeret af den grund, vil medarbejderen være erstatningsansvarlig over for arbejdsgiveren for det tab, som forvoldes herved, allerede fordi der formentlig ikke kan tegnes forsikring for den form for tab ved konfiskation, og hvis forsikringsproduktet findes, da vil den skadegørende handling være begået forsætligt. Det har ikke betydning om medarbejderen er bekendt med loven, fordi ukendskab til loven ikke fritager for ansvar.

Dernæst vil det være et spørgsmål, om tabet kan forlanges dækket krone for krone, eller om erstatningskravet må nedsættes.

Medarbejdere er i udgangspunktet erstatningsansvarlige for det tab, som arbejdsgiveren påføres. Konkrete omstændigheder, for eksempel medarbejderens stilling i virksomheden og økonomiske formåen, kan medføre en nedsættelse af erstatningsansvaret. Når tabet påføres i form af konfiskation på grund af en medarbejders vanvidskørsel, vil der umiddelbart være meget lidt hensyn at tage til medarbejderen, som kan nedsætte dennes erstatningsansvar.

Kan man på forhånd indgå aftaler med medarbejderne om erstatningsopgøret ved vanvidskørsel?

Medarbejderes erstatningsansvar over for arbejdsgiver er reguleret nærmere i erstatningsansvarsloven og er ufravigelige. En på forhånd aftalt retsstilling med medarbejderen, som går videre, end hvad der følger af almindelige regler, vil derfor ikke være gyldig. En aftale med medarbejderen, som holder sig inden for de almindelige regler, vil være gyldig.

Som beskrevet ovenfor er det vanskeligt at forestille sig, at en arbejdstager ikke skulle være erstatningsansvarlig over for arbejdsgiver for et tab, der forvoldes ved, at arbejdsgivers biler konfiskeres ved medarbejderens vanvidskørsel. En aftale herom, vil derfor umiddelbart være gyldig, fordi samme resultat ville følge af de almindelige erstatningsregler. En aftale om, at medarbejderen skal svare bod eller skal betale en erstatning, der går videre, end hvad følger af almindelige erstatningsprincipper (eksempelvis at der altid skal erstattes nyvognsværdi og ikke brugtvognsværdien) vil dog ikke være gyldig.

Er det fyringsgrundlag at blive dømt for vanvidskørsel?

Som nævnt ovenfor er medarbejdere underlagt en almindelig loyalitetspligt i ansættelsesforholdet, og brud herpå kan medføre ansættelsesretlige sanktioner, blandt andet opsigelse og i alvorlige tilfælde bortvisning. Udover erstatningsspørgsmålet i forbindelse med en medarbejders vanvidskørsel, er det også et spørgsmål, om arbejdsgiver kan opsige medarbejderen eller bortvise vedkommende.

Spørgsmålet kan ikke besvares generelt, men afhænger af den konkrete situation.

Hvis situationen er den, at medarbejderen bliver dømt for vanvidskørsel, men firmabilen ikke bliver konfiskeret, vil der formentlig ikke være grundlag for at opsige eller bortvise medarbejderen, medmindre kørsel og kørefærdigheder har en nær og vigtig betydning for medarbejderens og virksomhedens arbejde.

Er der for eksempel tale om et ansat bud, kurer eller opsøgende sælger, hvor alt arbejdet eller en væsentlig del heraf foregår i bil, vil en opsigelse eller sågar bortvisning formentlig være rimeligt afhængigt af de konkrete omstændigheder, herunder fordi kørekortet mistes ved vanvidskørsel.

Det nævnte eksempel tager afsæt i en situation, hvor vanvidskørsel sker i form af hastighedsoverskridelse. Vanvidskørsel kan også finde sted på en måde, som involverer betydelig skade på liv og helbred samt uagtsomt manddrab. Hvis sidstnævnte gør sig gældende, vil arbejdsgiveren kunne argumentere for, at den handling, der er begået, er så alvorlig, at tillidsforholdet til medarbejderen er ødelagt, uanset at arbejdstageren vil kunne udføre sine opgaver uændret, selvom førerretten inddrages. Det kan f.eks. indgå, at arbejdsgiverens image udadtil og agtelse blandt forretningsforbindelser og kunder kan lide skade, hvis ansættelsen opretholdes.

Er situationen den, at firmabilen konfiskeres, gælder uanset arbejdets karakter, at medarbejderen som udgangspunkt må kunne bortvises uden yderligere varsel, fordi selve konfiskationen af arbejdsgiverens ejendom er en væsentlig tilsidesættelse af arbejdsgiverens interesser og den loyalitetspligt, som påhviler medarbejderen. Det samme gælder, hvis arbejdsgiver har leaset bilen.

Hvem hænger på regningen fra leasingselskabet?

Virksomheder laver ofte aftaler med leasingselskaber om firmabilsordninger. Spørgsmålet er i den sammenhæng, hvad konsekvensen vil være, hvis en medarbejder kører vanvidskørsel i en bil, der er leaset af arbejdsgiver, som ender med at blive konfiskeret. I denne situation er arbejdsgiveren leasingselskabets kunde, og arbejdsgiveren er derfor erstatningsansvarlig over for leasingselskabet. Konfiskeres bilen, er kontrakten misligholdt, og arbejdsgiveren, som er leasingtager, skal erstatte bilens værdi krone for krone.

Arbejdsgiveren, som har betalt erstatning til leasingselskabet, vil have en regresmulighed mod medarbejderen.  

Focus Advokater anbefaler

For virksomheder, som har firmabilsordninger, anbefaler vi, at der indskærpes over for medarbejderne, at vanvidskørsel i firmabiler eller i forbindelse med arbejdets udførelse ikke tolereres, og at medarbejderne oplyses om konsekvenserne herved. Der kan passende medtages tekst herom i virksomhedens personalehåndbog og i virksomhedens firmabilsaftaler, hvis sådanne indgås.

Kontakt vores ansættelsesteam for konkret rådgivning om de relevante og nødvendige ændringer i jeres ansættelsesaftaler, bilaftaler og/eller personalehåndbøger.

Læs eller genlæs

Lov mod vanvidskørsel – kan konfiskere biler fra uskyldige.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.