Søgning

Bolig- og erhvervslejeret

11. maj 2021

Sanktioner mod fremlejegivere i private lejeboliger – nyt lovforslag sendt i høring

Det er fortsat er uklart, om eller hvornår Regeringens lovforslag om en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven bliver fremsat. Nu har Indenrigs- og boligministeren sendt et lovforslag i høring, der omhandler en mindre konkret ændring i lejeloven. Ændringen vil medføre, at en fremlejegiver (en lejer), der ikke tilbagebetaler et depositum indbetalt af den, der har fremlejet lejemålet, kan straffes og sættes ud af sit lejemål.

De foreslåede lovændringer

En fremlejetager nyder ikke samme sikkerhed ved lejeforholdets ophør, som en lejer, da fremlejetageren ikke har samme sikkerhed i den faste ejendom for sit krav. Derfor foreslås retssikkerheden for fremlejetagere styrket ved lovforslaget, som består af tre dele:

Den første del begrænser størrelsen af den forudbetalte leje, som kan kræves betalt ved lejeaftalens indgåelse, så den ikke kan overstige et beløb svarende til den leje, som skal betales fra lejer opsiger lejeaftalen, til lejeforholdet ophører. Efter gældende regler i lejeloven kan udlejer altid opkræve 3 måneders husleje uanset opsigelsesvarslets længde. I nogle lejeaftaler, fx ved udleje af accessoriske enkeltværelser, gælder kun et opsigelsesvarsel på 1 måned.

Den anden del vedrører etablering af en strafferetlig sanktion for lejeren, som foretager fremleje og disponerer over det af fremlejetageren indbetalte depositum og forudbetalte leje på en måde, som medfører tab for lejeren.  Lejeren skal efter forslaget kunne idømmes bøde eller fængselsstraf, hvis lejeren ikke inden 6 uger fra fremlejeforholdets ophør har foretaget endelig afregning og tilbagebetaling af overskydende depositum og forudbetalt leje. Det samme gælder, hvis lejeren ikke betaler tilbage efter en endelig huslejenævnsafgørelse herom, hvis der er opstået tvist ved fraflytningen.

Den tredje del indfører en opsigelsesadgang for udlejere over for lejere, som gentagne gange misligholder deres forpligtelser over for en fremlejetager. Ved misligholdelse forstås enhver form for misligholdelse i fremlejeforholdet, og det er således ikke begrænset til betalingsforpligtelser, men kan også omfatte fx vedligeholdelsesforpligtelser og lignende. Herudover indføres en pligt for udlejere til at opsige lejere, som tre eller flere gange har misligholdt deres forpligtelser i fremlejeforhold. Iagttager udlejeren ikke denne pligt, risikerer udlejeren selv at komme til at hæfte direkte for fremlejetagerens krav.

Lovændringerne skal i henhold til forslaget træde i kraft den 1. juli 2022.

Focus Advokater bemærker

Lovforslaget er en følge af, at der i medierne har været omtalt en række enkeltstående sager, hvor en lejer har snydt nogle fremlejetagere. Hvorvidt der er tale om et generelt problem, der er så væsentligt, at lovændringerne er nødvendige, er ikke belyst. Særligt den del, der vedrører opsigelsesadgangen, vil kunne anses for at være indgribende, og den pålægger en udlejer at gribe ind i et retsforhold, som udlejeren ikke er en del af. I sidste ende kan udlejeren blive påført betydelige omkostninger, hvis den lejer, der opsiges, gør indsigelse, således at udlejer er tvunget ud i en retssag.

Der vil formentlig komme en række bemærkninger til lovforslaget i høringsfasen, som kan føre til, at forslaget justeres. Focus Advokater følger udviklingen.

Du kan i øvrigt læse vores nyhedsbrev om fremlejereglerne her.

Focus Advokater hjælper udlejere

Hos Focus Advokaters lejerets-team har vi stor erfaring med rådgivning inden for alle aspekter af boliglejeretten – herud udlejers rettigheder og pligter i forbindelse med fremleje. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.