Søgning

Ejendomsinvestering, -udvikling og projektering

22. april 2022

Mere om 15 %-reglen – visse erhvervsejendomme er også omfattet

En ny kendelse fra Landsskatteretten bekræfter, at også de såkaldte næringsejendomme kan overdrages inden for familien til en værdi fastsat efter værdiansættelsescirkulæret. Læs mere her.

Værdiansættelsescirkulæret

Vi har for nylig orienteret om anvendelsesområdet for værdiansættelsescirkulæret ved familieoverdragelse af beboelsesejendomme herunder sommerhuse. Du kan læse/genlæse artiklen her.

Med Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 er det muligt at værdiansætte og overdrage fast ejendom mellem nærtstående til en pris +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering. Som også anført i vores nyhedsbrev, er der kommet et nyt værdiansættelsescirkulære, der gælder for ejendomme, der har fået en vurdering efter de nye regler om ejendomsvurdering.

Spørgsmålet har været, om det gamle cirkulære omfatter visse erhvervsejendomme (i skatteretlig terminologi de såkaldte næringsejendomme). Det nye cirkulære kommer generelt ikke til at gælde for erhvervsejendomme, fordi der for disse fremover – indtil videre – ikke fastsættes nogen offentlig ejendomsværdi, men kun en grundværdi. Derfor er det fortsat interessant, om erhvervsejendomme også kan være omfattet af mulighederne for at overdrage til en favorabel værdi.

Næringsejendomme

En ”næringsejendom” er helt overordnet en ejendom, som ejeren har købt som led i en erhvervsmæssig virksomhed med henblik på videresalg. Det kan være som led i generel ejendomshandel, eller som den, der selv har opført ejendommen for at sælge den videre. Det skal ses i modsætning til f.eks. en virksomhed, der køber en ejendom for at drive sin forretning fra den pågældende ejendom.

Skattemyndighedernes praksis har været, at næringsejendomme ikke kan overdrages i familien til en værdi fastsat med udgangspunkt i værdiansættelsescirkulæret. Det har en ny landsskatteretskendelse dog ændret på.

Landsskatterettens kendelse af den 16.12.2021

Sagen drejede sig om overdragelse af bl.a. nogle udlejningsejendomme i 2019. Ejeren indgav gaveanmeldelser vedrørende overdragelsen til sine fem sønner, hvorefter ejer og dennes ægtefælle med virkning fra den 9.9.2019 overdrog en ideel andel på 1/6 af ejers personlige virksomhed til hver af de fem sønner. Ved overdragelsen var virksomhedens ejendomme skattemæssigt værdiansat til den offentlige ejendomsværdi fratrukket 15 %. Skattestyrelsen traf afgørelse om, at værdiansættelsescirkulæret ikke finder anvendelse ved overdragelse af næringsejendomme inden for gaveafgiftskredsen.

Landsskatteretten ændrede afgørelsen og nåede i stedet frem til, at der ikke var hjemmel for skattemyndighedernes praksis om, at +/- 15 %-reglen ikke kan anvendes i forhold til næringsejendomme, idet der ingen steder i reglernes historik kan findes belæg for, at kun visse former for ejendomme skulle være omfattet af reglerne. Overdragelsen af ejendommen på de anførte vilkår skulle derfor lægges til grund.

Du finder afgørelsen her.  

Focus Advokater bemærker

Landsskatterettens afgørelse tilsidesætter skattemyndighedernes praksis om, at såkaldte næringsejendomme ikke kan værdiansættes efter den særlige +/- 15 %-regel ved overdragelser inden for familien. Afgørelsen er efter vores oplysninger ikke indbragt for domstolene.

Hvornår der kommer nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme er uvist. Praksisændringen kan således alt andet lige gøre det mere attraktivt at fremskynde et generationsskifte, hvis ejerskabet til ejendommen eller ejendommene ønskes besvaret inden for familien. I mange tilfælde vil der kunne spares gaveafgift, ligesom skat af store ejendomsavancer vil kunne udskydes. Det kræver dog, at en række forudsætninger er opfyldt, hvorfor rådgivning utvivlsomt er nødvendig.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for sparring/rådgivning vedrørende 15%-reglen, er du velkommen til at kontakte vores afdeling for erhvervshandler eller afdeling for skatteret.

Kontakt os

I Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg

Tilmeld nyhedsbrev

Bliv opdateret på ny lovgivning, aktuelle juridiske problemstillinger og få invitation til vores faglige arrangementer via e-mail.    Vælg hvilke nyhedsbreve du vil modtage

    Giv samtykke til


    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.